Arbetssätt

Skolans arbetssätt är individrelaterat och kunskapssökande. Detta innebär att vi vill bemöta varje elev utifrån sin utvecklingsnivå och sina behov och därmed låta var och en av dem:

  • Få tid att lyckas, göra färdigt sina arbetsuppgifter och känna tillfredsställelsen och glädjen över att ha lärt sig något.
  • Få känna ett ökande ansvar för sitt eget lärande.
  • Få delta aktivt i planering och utvärdering.
  • Få välja arbetssätt efter sina förutsättningar.

Skolan använder sig av gruppindelningar, eget arbete, temastudier, föreläsningar, projektgrupper, laborationer, grupparbeten, gruppsamtal, individuella samtal etc. Skolan tycker det är viktigt att möta varje enskild elevs behov såväl kunskapsmässigt som socialt. Kännetecknandet för personalen är ett djupt elevengagemang med känslomässiga band till barn och ungdomar och en god kontakt med deras hem.

Oavsett ålder får eleverna ta del av varandras kunskaper och erfarenheter, därför arbetar vi således åldersintegrerat. Främst i ämnena matematik och engelska arbetar eleverna grupperat över BAS- grupperna. Detta för att lättare anpassa kurserna och bättre kunna möta varje elevs kunskapsnivå och utveckla elevens kunskaper så långt som möjligt. Dessa grupper är föränderliga eftersom elevernas kunskaper förändras och utvecklas.

Eleverna är årskursvis indelade i 28 stycken i en basgrupp. Skolans målsättning är att basgruppen under hela skolgången har samma ansvariga handledare. Detta för att skapa trygghet och samhörighet. Kontinuitet, trygghet och samhörighet är mycket väsentligt för skolan.

Eleverna är med och planerar olika arbetsområden dvs. vad för arbetssätt som ska råda under just det arbetsområdet. Skolans mål i de olika ämnena är redan fastlagda och redogörs tydligt för eleverna vid varje kursstart. Arbetet mot målen, elevens utveckling och sociala funktion utvärderas kontinuerligt under läsåret.

Personalen på skolan har stor samsyn, gemensamt förhållningssätt och ett stort elevengagemang, vilket ger en trygg och tydlig atmosfär som i sin tur skapar en bra läromiljö för eleverna. De vuxna på skolan är ett team där varje vuxen har kännedom om varje elev.

0 Shares:
Du kan även uppskatta