Sök till Jönsbergska

Trafikförändringar

Skolan har mottagit information från Östgötatrafiken och Norrköpings kommun att det from 10 december kommer att genomföras förändringar i bussturerna 112, 115 och 117 som går till skolan. Förändringarna innebär att bussarna inte längre kommer att köra ner till vändslingan på Sprängstensgatan.

Buss 112 kommer istället köra rakt fram mot Vrinnevisjukhuset på Gamla Övägen och 115/117 ner till höger mot Vilbergens centrum i rondellen.
Östgötatrafiken och Norrköpings kommun hänvisar alla resande mot Vrinnevipark till hållplatserna Thapperska skolan (112) och Topasen (115 och 117). Efter avstigning hänvisas till gångtunneln under Gamla Övägen vid Thapperska skolan och därefter en gångväg på ca 300 meter fram till VrinneviPark.

Vi på Jönsbergska är bekymrade över beslutet. Skolan, skolans föräldraråd och andra aktörer i huset har sedan länge arbetat förebyggande i frågor gällande trafiksäkerheten kring fastigheten.
Vid flertalet tillfällen har kontakter med både Östgötatrafiken och Norrköpings kommun tagits för att förebygga och förbättra såväl säkerhet som trygghet för elevernas kommunikationer till och från skolan. Många gånger har vi fått gehör och stöd för vårt arbete. Bla skapades den bussvändslinga utanför fastigheten en gång i tiden som nu planeras att tas bort. Även farthinder och säkrare övergångar har konstruerats genom åren. Trots förebyggande arbete och påtryckningar även inför detta läsår i vetskap om fler hyresgäster och utbildningsplatser i fastigheten går beslutet som nu har fattas i motsatt riktning.

Sedan beslutet blev känt för någon månad sedan har ytterligare kontakter med såväl Östgötatrafiken som Tekniska kontoret vid Norrköpings kommun tagits för att påtala förändringens risker och försämringar för de tillresande.
Skolan vill i och med detta utskick delge er vårdnadshavare information om förändringen samt säkerställa att informationen om kommunens rekommenderade säkra skolväg genom gångtunneln vid Thapperska skolan meddelas er. Skolan arbetar vidare med frågan på sitt håll samtidigt som vi vill be er vårdnadshavare att hjälpa till på de sätt ni finner lämpliga från ert håll för en förbättrad trafiksituation och säkerhet för våra elever.

Vi är tacksamma för er förståelse och ert stöd i arbetet!

Se informationen från Östgötatrafiken.

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Per Blomberg