Uppföljning och betyg

Huvudman och rektors uppföljning av betyg och betygsättning är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Uppföljning av betyg och nationella provbetyg möjliggör insatser som skapar förutsättningar för mer rättvisande och likvärdiga betyg.

Skolverket

Nationella prov

Skolan genomför nationella prov i slutet av sjätte och nionde skolåret. Dessutom genomförs olika prov i olika ämnen under varje skolår, vilka sparas tillsammans med andra gjorda arbeten av eleven i elevens portfolio. Bedömning sker fortlöpande i skolans bedömningsplattform Meitner.

Samarbete med vårdnadshavare

När en elev har antagits till skolan, kallas eleven med vårdnadshavare till skolan för ett informationssamtal om vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter eleven och dennes vårdnadshavare har. Skolans värdegrund presenteras och eleven, vårdnadshavare och skolans representant skriver kontrakt på värdegrunden. Skolan anser att det är mycket väsentligt med ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare. Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skapar de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande.

Utvecklingssamtal

En gång per termin kallas eleven med vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Under samtalet görs en individuell plan för elevens fortsatta studier och sociala utveckling. Eleven gör sina åtaganden för att nå målet/planen, vårdnadshavare gör sina åtaganden för att hjälpa eleven och skolan gör åtaganden för att eleven ska kunna lyckas. Samtligas åtaganden dokumenteras. Vid nästa termins utvecklingssamtal utvärderas insatserna och nya mål sätts upp. Om vårdnadshavare, elev eller skolan önskar, sker fler sammanträffanden.

Vid behov av särskilda stödåtgärder upprättas en utförlig åtgärdsplan för eleven i samverkan med skolan och hemmet.

Varje vecka meddelas vårdnadshavarna genom veckobrev om nästkommande veckas planerade studier. Genom mejl och telefon kan en dialog ske mellan hemmet och skolan t.ex. om eleven utfört goda prestationer eller ej läst på läxor.

Två gånger per läsår hålls gemensamma föräldramöten. Vid behov kan fler än två möten per läsår hållas.

Betyg

Varje termin i samband med utvecklingssamtal får eleven ett omdöme som talar om vad eleven behöver förbättra för att uppnå målen i de olika ämnena. Skolans mål är att samtliga elever ska vara minst godkända i varje ämne när de slutar år 9. Från år 6 får samtliga elever betyg. Betygskriterierna fastställs av Skolverket. Utöver den muntliga informationen som lämnas i samband med utvecklingssamtal kan vårdnadshavare kontinuerligt följa sitt barns framsteg, måluppfyllelse och betygsutveckling genom att logga in i den digitala plattformen Meitner.

0 Shares:
Du kan även uppskatta