Uppföljning och betyg

Huvudman och rektors uppföljning av betyg och betygsättning är ett led i det systematiska kvalitetsarbetet. Uppföljning av betyg och nationella provbetyg möjliggör insatser som skapar förutsättningar för mer rättvisande och likvärdiga betyg.

Skolverket

Nationella prov

Skolan genomför nationella prov i slutet av sjätte och nionde skolåret. Dessutom genomförs olika prov i olika ämnen under varje skolår, vilka sparas tillsammans med andra gjorda arbeten av eleven i elevens portfolio. Bedömning sker fortlöpande i skolans bedömningssystem Nova.

Samarbete med vårdnadshavare

När en elev har antagits till skolan, kallas eleven med vårdnadshavare till skolan för ett informationssamtal om vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter eleven och dennes vårdnadshavare har. Skolans värdegrund presenteras och eleven, vårdnadshavare och skolans representant skriver kontrakt på värdegrunden. Skolan anser att det är mycket väsentligt med ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare. Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skapar de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande.

Utvecklingssamtal

En gång per termin kallas eleven med vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Under samtalet görs en individuell plan för elevens fortsatta studier och sociala utveckling. Eleven gör sina åtaganden för att nå målet/planen, vårdnadshavare gör sina åtaganden för att hjälpa eleven och skolan gör åtaganden för att eleven ska kunna lyckas. Samtligas åtaganden dokumenteras med namnunderskrifter från alla parter. Vid nästa termins utvecklingssamtal utvärderas insatserna och nya mål sätts upp. Om vårdnadshavare, elev eller skolan önskar, sker fler sammanträffanden.

Vid behov av särskilda stödåtgärder upprättas en utförlig åtgärdsplan för eleven i samverkan med skolan och hemmet.

Varje vecka meddelas vårdnadshavarna genom veckobrev eller kontaktböcker om nästkommande veckas planerade studier. Genom mejl och telefon kan en dialog ske mellan hemmet och skolan t.ex. om eleven utfört goda prestationer eller ej läst på läxor.

Två gånger per läsår hålls gemensamma föräldramöten. Vid behov kan fler än två möten per läsår hållas.

Betyg

Varje år får samliga elever ett skriftligt omdöme som talar om vad eleven behöver förbättra för att uppnå kunskapsmålen i de olika ämnena. Skolans mål för varje elev är givetvis att samtliga elever ska vara minst godkända i varje ämne när de slutar år 9. Från år 6 får samtliga elever betyg i ämnen enligt samma bestämmelser som eleverna i den offentliga grundskolan. Betygskriterierna för de nationella ämnena fastställs av Skolverk. Skolverket fastställer kunskapskraven i varje ämne. Föräldrar får även muntlig information från skolan och eleven vid utvecklingssamtal som sker en gång per termin, vid behov fler tillfällen.

0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Ledighet

Vad gäller för eventuella ledigheter? Hur gör jag för att ansöka om ledighet? Hur prövas ärendet? Läs vidare.…