Rutiner vid klagomål

På Jönsbergska Idrottsskolan pågår ständigt ett systematiskt kvalitetsarbete för att skolan ska utvecklas. En stor del i arbetet är våra kunders delaktighet och inflytande över verksamheten. From den 1 juli 2011 och införandet av den nya skollagen ska varje barn, elev och/eller vårdnadshavare ha möjlighet att framföra skriftliga klagomål kring sin utbildning. 

Varje huvudman ska dessutom utarbeta skriftliga rutiner för hur arbetet kring klagomålshanteringen ska bedrivas.

Jönsbergska Idrottsskolans klagomålshantering

I det dagliga arbetet strävar all personal på Jönsbergska Idrottsskolan efter att ha en god dialog med elever och vårdnadshavare. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i din utbildning, ser vi främst att du kontaktar den person som ditt klagomål berör. Du kan även vända dig till din handledare eller någon annan vuxen på skolan som du känner förtroende för. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår kan du vända dig till skolledningen eller rektor. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd så kan du lämna in ett skriftligt klagomål till skolans styrelse. Om du inte vill vända dig direkt till skolan kan du använda dig av BAS- gruppens representant i skolans föräldraråd, alternativt lämna dina synpunkter i den årliga utvärderingen som genomförs vid läsårets slut och är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. 

Strävan är att Jönsbergska Idrottsskolans personal hanterar klagomål med ett sakligt och bra bemötande. Jönsbergskas syn är att missuppfattningar och oklarheter kan redas ut och vi kan lära oss av eventuella misstag. Rätt hanterat kan klagomålet bli en källa till kunskap om förbättringsområden i skolans kvalitetsarbete. 

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” 
(4 kap 8 § Skollagen)

Jönsbergska Idrottsskolans rutiner för skriftliga klagomål 

 • Ditt skriftliga klagomål kommer att tas om hand om och utredas av rektorn, skolledningen eller annan lämplig person som styrelsen utser.
 • Rektorn, skolledningen eller den person som styrelsen utser ansvarar för att varje klagomål utreds och besvaras.
 • Bekräftelse och återkoppling till den klagande ska ske senast inom sju dagar från att det skriftliga klagomålet har inkommit.
 • Skriftligt svar ska ges till den som klagat när ärendet är klart och avslutas.

Så här går du tillväga eller så här går det till:

 1. Prata först med personalen som klagomålet berör. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem, kan du gå vidare.
 2. Prata och rådgör med din handledare eller någon annan vuxen på skolan som du har förtroende för. Om du fortfarande inte är nöjd kan du gå vidare.
 3. Prata med skolledningen eller rektorn om ditt problem. Om du fortfarande är missnöjd så kan du lämna in ett skriftligt klagomål.
 4. Du skickar in ditt skriftliga klagomål per post. Detta gör du genom att skriva ut och fylla i formuläret Klagomål mot utbildning som du hittar på vår hemsida. Du kan också be personalen på skolan om en blankett.
 5. Det skriftliga klagomålet behandlas och dokumenteras (om det finns uppgifter som ska sekretessbeläggas, görs detta naturligtvis).
 6. Ditt klagomål utreds av skolledningen, rektorn eller lämplig person som styrelsen utser.
 7. Du får inom sju dagar från att det skriftliga klagomålet har inkommit en ”bekräftelse” på att ditt skriftliga klagomål har tagits om hand.
 8. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.
0 Shares:
Du kan även uppskatta