Ledighet

Vad gäller för eventuella ledigheter? Hur gör jag för att ansöka om ledighet? Hur prövas ärendet? Läs vidare.

Normalt är det rektorn som fattar beslut om ledighet i skolan. Beslutet ska grundas på en samlad bedömning av den enskilda elevens situation och förhållanden. Här kan du läsa om vad som gäller kring ledighet i skolan.

Rektorn beslutar om ledighet och får inte ge någon annan i uppdrag att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar. Ett beslut om ledighet ska prövas i varje enskilt fall och grundas på en samlad bedömning av elevens situation. Omständigheter som det normalt bör tas hänsyn till är frånvarons längd, elevens studiesituation, möjligheten att ta igen förlorad undervisning samt hur angelägen ledigheten är för eleven. Skolan måste göra en helhetsbedömning i varje individuellt fall. En elev som är elevrådsrepresentant, eller på annat sätt företräder andra elever i elevdemokratiskt arbete, ska få den ledighet som uppdraget kräver.

Texten ovan är hämtad från “Ledighet i skolan”. Referenslänk: https://www.skolverket.se/regler-och-ansvar/ansvar-i-skolfragor/ledighet-i-skolan

Behöver du ansöka om ledighet för ditt barn? Ladda ner filen nedan. Kom ihåg att ansökan måste skrivas under av alla vårdnadshavare. Det gäller även vid delad vårdnad. Kontakta ditt barns handledare vid frågor.

0 Shares:
Du kan även uppskatta