Sök till Jönsbergska

Olycksfallsförsäkring

Norrköpings kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring hos Länsförsäkringar Östgöta från och med 2014-01-01. Försäkringen gäller vid olycksfallsskada och omfattar förskolebarn och skolelever som går i skola i Norrköping samt barn och elever folkbokförda i Norrköpings kommun och som går i skola i annan kommun. Även andra grupper omfattas av skyddet enligt gällande försäkringsbesked.

Nyheter i försäkringen är att den nu även omfattar barn och ungdomar i fristående förskolor och skolor, att förskolebarnen omfattas dygnet runt samt att ersättning för ärr ingår. Det innebär att såväl förskolebarn som skolelever numera är försäkrade både under tiden de är på förskolan och under fritiden.

Försäkringen gäller utan självrisk och omfattar bland annat läke-, tandskade- och resekostnader samt bestående besvär/invaliditet, vanprydande ärr eller annan kosmetisk defekt.

Skador anmäls till Länsförsäkringar Östgöta på telefon 013-29 06 70 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. Anmälan kan även göras på blanketten "Anmälan om olycksfall" som finns nedan.

Olycksfallsskador som inträffat före den 1 jan 2014 omfattas inte av denna försäkring. De skadorna anmäls till tidigare försäkringsgivare ERV på telefon 0770-456 912 eller Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommunens olycksfallsförsäkring omfattar inte ersättning vid sjukdomsfall. Det är därför en fördel att ha en egen privat barnförsäkring, vilken omfattar även sjukdom och ger oftast en högre ersättning. Ersättning för invaliditet och ärr kan du få från flera bolag, men observera att det inte samordnas automatiskt utan du måste själv kontakta de olika försäkringsbolagen.

Vid frågor kan du kontakta kommunens försäkringssamordnare Marina Wallgren på telefon 011-15 10 12 eller skicka e-post till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Sjukanmälan

Från och med läsåret 2016-2017 inför skolan nya rutiner för elevfrånvaro vid sjukdom.

Den nya rutinen innebär att elevens vårdnadshavare behöver ringa till skolan varje morgon då eleven är frånvarande vid sjukdom.

Skälet till förändringen är att säkerställa att inte någon elev antas vara sjuk då denne saknas i skolan. Sjukanmälan görs på skolans telefonsvarare på telefonnummer 011-286700. Tala tydligt: ange barnets för- och efternamn, klass och dagens datum. Sjukanmälan görs i så god tid som möjligt innan skoldagens början. Rutinen har utarbetats i samarbete med skolans föräldraråd. Ta gärna kontakt med skolan om ni har några frågor.

Likabehandlingsplan (elevversion)

Elevversion 

På skolan löser vi vardagliga konflikter direkt, tillsammans med de vuxna och elever som är inblandade och finns närmast eleverna. 

Det är förbjudet att behandla någon illa eller annorlunda på grund av 

 • Kön
 • Vart ifrån någon kommer
 • Vilken religion eller trosuppfattning någon har
 • Sexuell läggning
 • Om någon har ett handikapp
 • Hur någon ser ut eller klär sig
 • Ålder Det är även förbjudet att utföra eller säga kränkande handlingar mot någon annan.

Det kan exempelvis bestå i: 

 • Psykosociala (t.ex. utestänga, grimaser, frysa ut någon eller ryktesspridning)
 • Verbala (t.ex. trakassera någon genom hot, hån eller nedsättande kommentarer t.ex. att bli kallad hora, bög)
 • Utsätta någon för sexuella trakasserier (t.ex. att någon känner sig illa till mods av någon annans kommentarer eller beröring av din kropp)
 • Fysiska (t.ex. knuffa, sparka, slå, nypa, sabotera, hålla fast, stänga in någon mot dennes vilja)
 • Texter och bilder (t.ex. klotter, teckningar, brev, lappar, mms, chatt, bdb och e-post, facebook, blogg y-tube mm) 

Det är elevens egen känsla om han/hon känner sig illa behandlad eller kränkt som avgör att skolan ska utreda. Skolan utreder alltid när någon blivit kränkt, därefter beslutar skolan om åtgärder.

Om någon har blivit kränkt: 

 • Berätta för personal, kompisgruppen, föräldrar 
 • Personal/kompisgruppen/föräldrar/annan vuxen tar kontakt med skolans trygghetsgrupp som består av styrelserepr., personal, skolsköterska och kurator. 
 • Trygghetsgruppen: samlar in fakta, samtalar med elever, vårdnadshavare, eventuellt socialtjänst, polis m.m. 

Åtgärder som Trygghetsgruppen kan besluta för den som kränkt någon, om inte kränkningarna upphör:

 • Gemensamt möte tillsammans med elever och vårdnadshavare, åtgärdsprogram upprättas 
 • Vårdnadshavarna får vara med i skolan 
 • Tillfällig omplacering 
 • Enskilda lektioner 
 • Rast på annan tid än enligt schema 
 • Skriftlig varning 
 • Avstängning 
 • Tillfällig placering på annan skolenhet 
 • Om kränkningarna inte upphör kan det till slut leda till att den som utsatt någon uppmanas byta skola 

Mejla, ring eller kom bort till kontoret om du har något viktigt att berätta för oss som rör din trygghet eller trivsel! 

Mejladresser till styrelsen: 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Skriftliga rutiner för hantering av klagomål

På Jönsbergska Idrottsskolan pågår ständigt ett systematiskt kvalitetsarbete för att skolan ska utvecklas. En stor del i arbetet är våra kunders delaktighet och inflytande över verksamheten. From den 1 juli 2011 och införandet av den nya skollagen ska varje barn, elev och/eller vårdnadshavare ha möjlighet att framföra skriftliga klagomål kring sin utbildning. 

Varje huvudman ska dessutom utarbeta skriftliga rutiner för hur arbetet kring klagomålshanteringen ska bedrivas.

”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.” 
(4 kap 8 § Skollagen)

Jönsbergska Idrottsskolans klagomålshantering I det dagliga arbetet strävar all personal på Jönsbergska Idrottsskolan efter att ha en god dialog med elever och vårdnadshavare. Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med i din utbildning, ser vi främst att du kontaktar den person som ditt klagomål berör. Du kan även vända dig till din handledare eller någon annan vuxen på skolan som du känner förtroende för. Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår kan du vända dig till skolledningen eller rektorn. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd så kan du lämna in ett skriftligt klagomål till skolans styrelse. Om du inte vill vända dig direkt till skolan kan du använda dig av BAS- gruppens representant i skolans föräldraråd, alternativt lämna dina synpunkter i den årliga utvärderingen som genomförs vid läsårets slut och är en del av skolans systematiska kvalitetsarbete. 

Strävan är att Jönsbergska Idrottsskolans personal hanterar klagomål med ett sakligt och bra bemötande. Jönsbergskas syn är att missuppfattningar och oklarheter kan redas ut och vi kan lära oss av eventuella misstag. Rätt hanterat kan klagomålet bli en källa till kunskap om förbättringsområden i skolans kvalitetsarbete. 

Jönsbergska Idrottsskolans rutiner för skriftliga klagomål 

 • Ditt skriftliga klagomål kommer att tas om hand om och utredas av rektorn, skolledningen eller annan lämplig person som styrelsen utser.
 • Rektorn, skolledningen eller den person som styrelsen utser ansvarar för att varje klagomål utreds och besvaras.
 • Bekräftelse och återkoppling till den klagande ska ske senast inom sju dagar från att det skriftliga klagomålet har inkommit.
 • Skriftligt svar ska ges till den som klagat när ärendet är klart och avslutas.

Så här går du tillväga/så här går det till:

 1. Prata först med personalen som klagomålet berör. Om du inte tycker att du får hjälp eller svar av dem, kan du gå vidare.
 2. Prata och rådgör med din handledare eller någon annan vuxen på skolan som du har förtroende för. Om du fortfarande inte är nöjd kan du gå vidare.
 3. Prata med skolledningen eller rektorn om ditt problem. Om du fortfarande är missnöjd så kan du lämna in ett skriftligt klagomål.
 4. Du skickar in ditt skriftliga klagomål per post. Detta gör du genom att skriva ut och fylla i formuläret Klagomål mot utbildning som du hittar på vår hemsida. Du kan också be personalen på skolan om en blankett.
 5. Det skriftliga klagomålet behandlas och dokumenteras (om det finns uppgifter som ska sekretessbeläggas, görs detta naturligtvis).
 6. Ditt klagomål utreds av skolledningen, rektorn eller lämplig person som styrelsen utser.
 7. Du får inom sju dagar från att det skriftliga klagomålet har inkommit en ”bekräftelse” på att ditt skriftliga klagomål har tagits om hand.
 8. När ditt klagomålsärende avslutas får du ett skriftligt svar.

Skolans grundidé

Jönsbergska Idrottsskolan i Norrköping vill medverka till att barn och ungdomar får kunskap om hälsa och lär sig att se fysisk aktivitet som en del av vardagen, resterande delen av livet.

Skoldagarna på Jönsbergska Idrottsskolan är kunskapsinhämtande som övriga skolor men skolan genomsyras av rörelse, friluftsliv (för det fysiska välbefinnandet) och engagerade medmänniskor, personal och elever, ämnet livskunskap (för det psykiska välbefinnandet). Samtliga elever på skolan erbjuds mellan femtio till sextio minuters idrott/rörelse varje dag. Inriktning på idrotten är bred, eleverna ska få möjlighet under sin skolgång att få pröva på ett stort utbud av idrotter. Leken och glädjen är det centrala i idrottsundervisningen. Under år 7-9 erbjuder skolans idrottsförening eleverna att specialisera sig eller variera sin idrottsutövning under minst ett träningstillfälle per vecka.

Elevernas kondition och styrka byggs upp successivt, anpassat efter varje individ. Skolan utnyttjar dagligen det närbelägna friluftsområdet Vrinneviskogen. Friluftsområdet används integrerat i undervisningen i de flesta ämnena. Dagligen arbetar personalen på skolan med att stärka elevernas självkänsla och integritet, det är av stor vikt att samtliga individer på skolan blir bekräftade. De svenska demokratiska värderingarna genomsyrar skolans synsätt.

Personalen visar med stor kraft och upplysning hur otänkbart det är för sunda människor med tobak och droger.

Åtgärdsplan

Direkt när konflikten inträffar gör jag allt för att lösa den på plats, en bra början är att be om ursäkt.

Vid behov kan följande inträffa:

  • Jag kallas till samtal med mina handledare.
  • Mina handledare kontaktar mina föräldrar.
  • Jag, mina handledare och mina föräldrar träffas.
  • Jag och mina föräldrar kallas till elevvårdskonferens med mina handledare, skolans rektor och ev. kurator.

Vi erbjuder våra elever följande stöd:

  • Engagerad och kunnig personal
  • Elevsamtal, enskilt och i grupp
  • Förebyggande friskvård
  • Elevhälsovård
  • Faddersystem
  • Livskunskap som integrerats i skolans samtliga ämnen

Åtgärder som kan vidtas:

  • Åtgärda skador eller ersätta skador ekonomiskt
  • Utvisning ur lektionssal
  • Ta igen förlorad undervisningstid, kvarsittning före eller efter ordinarie skoltid.
  • Avstängning från temadagar och idrottsevenemang
  • Omfördelning av undervisningstid under temadagar, temaveckor, prao, trivselaktiviteter m.m.
  • Skriftlig varning
  • Jag kan bli polisanmäld eller anmäld till socialtjänsten

Uppföljning och betyg

Skolan genomför nationella prov i slutet av sjätte och nionde skolåret. Dessutom genomförs olika prov i olika ämnen under varje skolår, vilka sparas tillsammans med andra gjorda arbeten av eleven i elevens portfolie. Från år åtta får skolans elever skriftliga betyg enligt LGR11. För varje elev förs kunskapsprofiler i basämnena.

När en elev har antagits till skolan, kallas eleven med vårdnadshavare till skolan för ett informationssamtal om vilka mål utbildningen har, vilka krav skolan ställer och vilka rättigheter och skyldigheter eleven och dennes vårdnadshavare har. Skolans värdegrund presenteras och eleven, vårdnadshavare och skolans representant skriver kontrakt på värdegrunden. Skolan anser att det är mycket väsentligt med ett gott samarbete med elevernas vårdnadshavare. Skolan och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång skapar de bästa möjliga förutsättningarna för elevernas utveckling och lärande.

En gång per termin kallas eleven med vårdnadshavare till utvecklingssamtal. Under samtalet görs en individuell plan för elevens fortsatta studier och sociala utveckling. Eleven gör sina åtaganden för att nå målet/planen, vårdnadshavare gör sina åtaganden för att hjälpa eleven och skolan gör åtaganden för att eleven ska kunna lyckas. Samtligas åtaganden dokumenteras med namnunderskrifter från alla parter. Vid nästa termins utvecklingssamtal utvärderas insatserna och nya mål sätts upp. Om vårdnadshavare, elev eller skolan önskar, sker fler sammanträffanden.

Vid behov av särskilda stödåtgärder upprättas en utförlig åtgärdsplan för eleven i samverkan med skolan och hemmet.

Varje vecka meddelas vårdnadshavarna genom veckobrev eller kontaktböcker om nästkommande veckas planerade studier. Genom mejl och telefon kan en dialog ske mellan hemmet och skolan t.ex. om eleven utfört goda prestationer eller ej läst på läxor.

Två gånger per läsår hålls gemensamma föräldramöten. Vid behov kan fler än två möten per läsår hållas.

Betyg

Varje år får samliga elever ett skriftligt omdöme som talar om vad eleven behöver förbättra för att uppnå kunskapsmålen i de olika ämnena. Skolans mål för varje elev är givetvis att samtliga elever ska vara minst godkända i varje ämne när de slutar år 9. Från år 6 får samtliga elever betyg i ämnen enligt samma bestämmelser som eleverna i den offentliga grundskolan. Betygskriterierna för de nationella ämnena fastställs av Skolverk. Skolverket fastställer kunskapskraven i varje ämne. Föräldrar får även muntlig information från skolan och eleven vid utvecklingssamtal som sker en gång per termin, vid behov fler tillfällen.

Målsättning

Skolan följer läroplanen och de nationella kursplanerna i samtliga ämnen. I ämnena svenska, engelska och matematik har skolan utökat antalet timmar jämfört med den nationella timplanen. Resterande ämnen har anpassats i timplanen, skolans val, för att skapa utrymme för ämnet idrott och hälsa.

Skolan erbjuder elever inom Norrköpings kommun möjlighet att fördjupa sig såväl praktiskt som teoretisk i ämnet idrott och hälsa. Idrottsprofilen är allmän, vilket innebär mångfald av sporter t e x bollsporter, friidrott, dans, simning, redskapsgymnastik samt konditionsträning och styrketräning.

Skolan vill utveckla eleverna till att bli goda sociala medmänniskor, med god: självtillit, självförtroende, självkänsla. Människor som accepterar, respekterar, tar personligt ansvar och visar andra människor hänsyn samt solidaritet. Eleverna ges goda möjligheter till en bra studiemiljö, för att uppnå bästa möjliga studieresultat för varje individ. Skolan har mycket tydliga spelregler för hur vi beter oss mot varandra och hur vi håller ordning och reda.

Skolan vill att eleverna aktivt ska medverka i planeringen av studierna och utformningen av skolans innehåll. Den svenska demokratiska andan ska råda men givetvis kan inte alla individer få som de vill. Det är väsentligt att kunna anpassa sig efter majoriteten men alla ska ha rätt att yttra sig och få möjlighet till debatt, tills beslut är fattat.

Eleverna medverkar i skolans skötsel och drift, för att skapa förståelse, insyn, kunskap, respekt, självkänsla och vi-anda. Detta sker genom att eleverna t e x medverkar i städningen av lokalerna, medverkar i tillverkning av textilier och material till rastaktiviteter.

Prenumerera på denna RSS-feed

Per Blomberg