Värdegrund

”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Var och en som verkar inom utbildningen ska främja de mänskliga rättigheterna och aktivt motverka alla former av kränkande behandling.” 

Skollagen 1 kap 5 §

Värdegrunden för Jönsbergska Idrottsskolan baserar sig på en humanistisk människosyn. Det betyder att vi betonar alla individers lika värde. Alla som arbetar på Jönsbergska Idrottsskolan har ett stort elevengagemang, ett gemensamt förhållningssätt och en gemensam värdegrund. De vuxna är auktoriteter, men inte auktoritära. Skolan har tydliga gränser, spelplaner, regler och konsekvenser. När något har inträffat på skolan reder vi ut händelsen och låter de ansvariga/skyldiga ta ansvar. Skolans ordningsregler tillämpas konsekvent i alla lägen. 

Personalen är goda förebilder och ledare. Genom att personalen har ett djupt engagemang och att det finns en trygg, förtroendefull och positiv relation mellan de vuxna och eleverna, låter eleverna sig korrigeras och tillrättavisas av de vuxna. Vi som arbetar på skolan anser att man bara låter sig fostras av någon man känner sig accepterad och omtyckt av. 

Alla som arbetar på Jönsbergska Idrottsskolan har som kunskapsmässig målsättning att varje individ ska ges möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Elever som lätt når de kriterier som minst ska uppnås ska ges ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Vi hjälper eleverna att utvecklas så mycket som möjligt både socialt och kunskapsmässigt. Genom att eleverna känner sig trygga, trivs och har roligt skapas framgång. Idrotten genomsyrar verksamheten, den är ett redskap för fostran, värdegrund, kamratskap och glädje. 

Vi vill speciellt betona vikten av Fair Play, gemenskap och samhörighet mellan elever, lärare och föräldrar. Vi anser att föräldrarnas engagemang, medverkan och stöd är en förutsättning, för att eleverna ska lyckas med sin utveckling och skolan med sin målsättning. 

Ett nyckelord på vår skola är demokrati. 

Jönsbergska Idrottsskolan arbetar aktivt mot mobbing och definierar begreppet enligt följande: 

Mobbing är när en, men oftast flera, personer systematiskt under viss tid, vid upprepade tillfällen trakasserar en annan person ”mobbingoffret” fysiskt och/eller psykiskt enligt nedanstående: 

 • Utestänga eller frysa ut någon 
 • Verbalt trakassera någon genom hot, hån, eller elaka tillmälen 
 • Utsätta någon för sexuella trakasserier 
 • Knuffa, sparka, slå, nypa, sabotera 
 • Hålla fast, stänga in någon mot dennes vilja 

Enskilda slagsmål eller någon annan enskild händelse är inte mobbing men måste självklart redas ut. 

Skolans mål är att varje elev: 

 • kan göra och uttrycka etiska ställningstaganden grundande på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter 
 • respekterar andra människors egenvärde 
 • tar avstånd från att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor 
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen 
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. 

Vår strävan är att eleverna: 

 • ska känna trygghet bland personalen och andra elever i skolan. 
 • med hjälp av olika arbetssätt och hjälpmedel tillgodogör sig och känner nyfikenhet på kunskap. 
 • såväl som personal respekterar varandra, skolans material och miljö. 
 • ska lära sig att ta ansvar för sin egen skolgång och personliga utveckling. 

Icke förhandlingsbara regler 

 • Jag respekterar skolans egendom, elever och personal. Skadegörelse, våld och mobbing är enligt svensk lag förbjudet och straffbart. 
 • Jag använder ett vårdat språk och har en bra attityd gentemot mina medmänniskor och min omgivning. 
 • Jag kommer alltid i tid och har med mig rätt utrustning till lektionerna. 
 • På mitt eget ansvar tar jag med mig teknisk utrustning och mobiltelefon till skolan, men har den avstängd och inlåst i mitt skåp under skoltid. 
 • Jag låser in mina ytterkläder och skor i mitt skåp när jag kommer in i skolan. Inomhus använder jag inneskor på fötterna. 
 • Jag går på en idrottsskola och använder självklart varken tobak eller droger! 
 • Är jag frisk nog att gå till skolan kan jag även delta i någon form av rörelse. 

Åtgärdsplan 

Direkt när konflikten inträffar gör jag allt för att lösa den på plats, en bra början är att be om ursäkt. Vid behov kan följande inträffa. 

 • Jag kallas till samtal med mina handledare. 
 • Mina handledare kontaktar mina föräldrar. 
 • Jag, mina handledare och mina föräldrar träffas. 
 • Jag och mina föräldrar kallas till ett möte med mina handledare, skolans rektor och ev. kurator. 

Åtgärder som kan vidtas: 

 • Åtgärda skador eller ersätta skador ekonomiskt 
 • Utvisning ur lektionssal 
 • Ta igen förlorad undervisningstid och kvarsittning före eller efter skolan 
 • Omfördelning av undervisningstid under temadagar, temaveckor, PRAO, trivselaktiviteter mm. 
 • Skriftlig varning. 
 • Placering i annan skollokal eller i annan undervisningsgrupp. 
 • Jag kan bli polisanmäld eller anmäld till socialtjänsten. 

Vi erbjuder våra elever följande stöd: 

 • Engagerad och kunnig personal 
 • Elevsamtal, enskilt och i grupp 
 • Förebyggande friskvård 
 • Elevhälsovård 
 • Faddersystem 
 • Livskunskap som integrerats i skolans samtliga ämnen. 
0 Shares:
Du kan även uppskatta
Läs mer

Aktuell matsedel

Vad blir det för mat under kommande vecka? Numera hittar du vår matsedel i plattformen Meitner. Klicka på…