Sök till Jönsbergska

Vecka 6 år 7

Hej alla elever och föräldrar!

Snart är det sportlov men innan eleverna kan njuta av ledigheten måste de igenom en ganska så tuff skolvecka. De har prov i engelska, språk samt en SO-läxa. Ett tips är att sova gott i helgen och att börja plugga i tid.

I fredags genomfördes återigen trygghetsenkäten, vilket görs varje termin. Tyvärr så var det flera elever som kände sig otrygga i omklädningsrummen pga att 7:or har sina mobiler framme. Vi tog upp detta idag (igen) på basen och hoppas nu att de som håller på med mobilerna i omklädningsrummen slutar med det.

Info ifrån ledningen:

Senaste nytt om Östgötatrafiken och Norrköpings kommun Som vi tidigare har informerat om har Östgötatrafiken from 10 december genomfört förändringar i bussturerna 112, 115 och 117 som går till skolan. Förändringarna innebär att bussarna inte längre kör ner till vändslingan på Sprängstensgatan.

Buss 112 kör istället rakt fram mot Vrinnevisjukhuset på Gamla Övägen och 115/117 ner till höger mot Vilbergens centrum i rondellen.

Östgötatrafiken och Norrköpings kommun hänvisar därför alla resande mot Vrinnevipark till hållplatserna Thapperska skolan (112) och Topasen (115 och 117). Efter avstigning hänvisas till gångtunneln under Gamla Övägen vid Thapperska skolan och därefter en gångväg på ca 300 meter fram till VrinneviPark.

Vi på Jönsbergska är fortsatt bekymrade över hur situationen ser ut. Skolan, skolans föräldraråd och andra aktörer i huset har sedan länge arbetat förebyggande i frågor gällande trafiksäkerheten kring fastigheten.

Vid flertalet tillfällen har kontakter med både Östgötatrafiken och Norrköpings kommun tagits för att förebygga och förbättra såväl säkerhet som trygghet för elevernas kommunikationer till och från skolan. Många gånger har vi fått gehör och stöd för vårt arbete. Bla skapades den bussvändslinga utanför fastigheten en gång i tiden som nu planeras att tas bort. Även farthinder och säkrare övergångar har konstruerats genom åren.

Trots förebyggande arbete och påtryckningar även inför detta läsår i vetskap om fler hyresgäster och utbildningsplatser i fastigheten går beslutet som verkställdes i december i motsatt riktning.

Sedan beslutet blev känt och verkställdes har ytterligare kontakter med såväl Östgötatrafiken som Tekniska kontoret vid Norrköpings kommun tagits för att påtala förändringens risker och försämringar för de tillresande.

I januari genomfördes ett möte tillsammans med Östgötatrafiken och Norrköpings kommun där den allvarliga situationen och dess konsekvenser diskuterades. Fram tills nästa möte som äger rum i början av mars ska vardera part ta fram förslag på åtgärder för att förbättra situationen för de tillresande till fastigheten. Under tiden jobbar vi från skolans håll med att fortlöpande dokumentera vad som sker och gör vårt yttersta för att informera, uppdatera och påverka såväl Östgötatrafiken, kommunen och politiker om situationen. Samtidigt diskuterar vi trafiksäkerhet och förhållningssätt med våra elever för en säkrare skolväg. Från skolans håll ser vi ingen annan lösning än att våra elever ska slippa transportera sig över Gamla Övägen. Allt annat är otänkbart!

Skolan vill i och med detta utskick delge er vårdnadshavare information om vad som sker samt säkerställa att informationen om den rekommenderade säkra skolvägen genom gångtunneln vid Thapperska skolan meddelas er.

Skolan arbetar vidare med frågan på sitt håll samtidigt som vi vill be er vårdnadshavare att hjälpa till på de sätt ni finner lämpliga från ert håll för en förbättrad trafiksituation och säkerhet för våra elever.

Vi är tacksamma för er förståelse och ert stöd i det fortsatta arbetet!
I mars vet vi förhoppningsvis mer om hur frågan hanteras vidare!

Med vänliga hälsningar
Patrik Jönsson

Läxor och prov

Franska: Muntligt prov på måndag - innehåll har eleverna fått på mail. Skriftligt prov på onsdag - innehåll har eleverna fått på mail.

Tyska: Läxa till ons v. 7 är övningen "wohnen". Denna övning hittar du på www.glosor.eu. Under vecka 7 görs ett collage som redovisas muntligt i mindre grupper under v. 9 och 10. Onsdag v. 10 genomförs även ett skriftligt prov som bygger på samma material.

Spanska: Eleverna har spanskaprov på onsdagen. De skall kunna: kap 7-9 (text och glosor), månader, årstider, veckodagar, datum, böja -ar och -er verb i presens (endast singular), klockan (fråga och svara vilken tid), samt genitiv.

Engelska: På tisdagen har eleverna ett hörförståelseprov samt ett läsförståelseprov. De båda proven har temat "läskigt". Eleverna kan förbereda sig genom att läsa och översätta texterna vi jobbat med dvs The skeleton in the closet, Scary moments, The pyramid mystery samt The piper. På onsdagen har eleverna ett grammatiktest. De skall kunna de grammatiska momenten a/an, regelbunden substantiv i plural, there is/there are samt förenade possessiva pronomen, dvs my, your osv.

SO: De första högkulturerna och Antiken. Förbered genom att följa checklistan som ligger i Powerpointen "Läxförhör Antiken" på OneDrive. Använd samma Powerpoint, korsordet om Romarriket och om man vill läsa på lite extra texthäftena som vi jobbat med på lektionerna (Forntiden och antiken, Romarriket). Läxföret skrivs på torsdag och eleverna har fått mycket lektionstid att träna och förbereda sig

Tack för gott samarbete era handledare/
Martin Gustafsson, Dennis Svensson, Maria Larsson, Luisa Sandell, Maria Lundberg

VT-18

v.8. Sportlov
v.10. Vinterfriluftsdag, måndag. Studiedag, torsdag - fredag.
v.11. Föräldramöte, onsdag kl.18.00.
v.12. Praktik, torsdag - fredag.
v.13. Temavecka, måndag - torsdag. Långfredag, fredag.
v.14. Påsklov
v.17. Föräldraråd, onsdag kl.18.30.
v.18. Klämdag, måndag. Första maj, tisdag.
v.19. Kristi himmelfärd, torsdag. Klämdag, fredag.
v.21. Friidrottsdag Borgsmo, onsdag.
v.23. Temavecka, måndag - tisdag. Nationaldagen, onsdag. Temavecka forts torsdag - fredag.
v.24. Volleybollturnering, måndag. Fotbollsturnering, tisdag. Skolavslutning Matteus kyrka, onsdag. Studiedag, torsdag.

Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: « Vecka 5 år 7 Vecka 7 år 7 »

Per Blomberg