Sök till Jönsbergska

Vecka 42 år 8

Hej alla elever och föräldrar!

Nästa vecka kommer ha fokus på IT och media. För åk.8 kommer veckan i stort handla om att i grupp skapa en PodCast utifrån serien Hashtag. Dagarna under veckan börjar som vanligt kl.8:30 och slutar kl.14:30. Under temaveckan behöver eleverna också ta med sig idrottskläder på onsdagen då badmintonturneringen äger rum på eftermiddagen.

Information till er som åker buss till skolan på morgonen:

Som ni känner till har vi under en lång tid arbetat med frågan om Östgötatrafikens beslut att flytta busshållplatsen för tillresande till fastigheten. Den tidigare vändslingan nere på Sprängstensgatan används tyvärr inte längre. Istället stannar bussen på Gamla Övägen och släpper av eleverna på ”fel sida av vägen”. Fler tillresande går efter avstigning, i vägrenen mot fastigheten. Beslutet att använda vägrenen är en stor trafikrisk både för gående och bilister. Efter avstigning hänvisas berörda till gångtunneln under Gamla Övägen vid Thapperska skolan och därefter en gångväg på ca 300 meter fram till VrinneviPark.

Vi på Jönsbergska är fortsatt bekymrade över hur situationen ser ut. Skolan, skolans föräldraråd och andra aktörer i huset har sedan länge arbetat förebyggande i frågor gällande trafiksäkerheten kring fastigheten.

Vid flertalet tillfällen har kontakter med både Östgötatrafiken och Norrköpings kommun tagits för att förebygga och förbättra såväl säkerhet som trygghet för elevernas kommunikationer till och från skolan. Många gånger har vi fått gehör och stöd för vårt arbete. Bl.a. skapades den bussvändslinga utanför fastigheten en gång i tiden som nu inte används längre. Även farthinder och säkrare övergångar har konstruerats genom åren. Trots förebyggande arbete och påtryckningar går besluten nu tyvärr mot en förvärrad trafiksituation ur säkerhetssynpunkt.

Sedan beslutet blev känt och verkställdes har ytterligare kontakter med såväl Östgötatrafiken som Tekniska kontoret vid Norrköpings kommun tagits för att påtala förändringens risker och försämringar för de tillresande. Östgötatrafiken har i och med påtryckningar satt in fler turer och Tekniska kontoret har gjort justeringar vid hållplatsen, för att försvåra för passagerare att använda vägrenen eller korsa Gamla Övägen. Förändringarna är däremot långt ifrån tillräckliga!

Vid det senaste mötet med berörda parter under våren beslutades om en utvärdering av utförda åtgärder till hösten. Vi jobbar därför nu med att fortlöpande dokumentera vad som sker och gör vårt yttersta för att informera, uppdatera och påverka såväl Östgötatrafiken, kommunen och politiker om situationen. Samtidigt diskuterar vi trafiksäkerhet och förhållningssätt med våra elever för en säkrare skolväg. Från skolans håll ser vi ingen annan lösning än att våra elever ska slippa transportera sig över Gamla Övägen. Allt annat är otänkbart!

Skolan vill i och med detta utskick delge er vårdnadshavare information om vad som sker samt säkerställa att informationen om den rekommenderade säkra skolvägen genom gångtunneln vid Thapperska skolan meddelas er. Skolan arbetar vidare med frågan på sitt håll samtidigt som vi vill be er vårdnadshavare att hjälpa till på de sätt ni finner lämpliga från ert håll för en förbättrad trafiksituation och säkerhet för våra elever. Vi bifogar länkar till Östgötatrafiken och Tekniska kontorets felanmälan. Fyll gärna i dessa länkar, hjälp oss att mobilisera och skapa opinion i frågan om en trygg resväg till skolan!

Vi är tacksamma för er förståelse och ert stöd i det fortsatta arbetet! Vi återkommer när vi vet mer om hur frågan hanteras vidare!

Länk till Östgötatrafikens felanmälan:
https://www.ostgotatrafiken.se/kundservice/kontakta-oss/skriv-till-oss/lamna-synpunkt/

Länk till Tekniska kontorets felanmälan:
https://online.infracontrol.com/Public/IssueForm/1/TKSTD

Med vänlig hälsning och trevlig helg, Patrik Jönsson, rektor

Läxor:

Svenska: Prov på onsdag förmiddag.

Tack för gott samarbete era handledare/
Martin Gustafsson, Dennis Svensson, Christoffer Hagsell, Luisa Sandell OCH Maria Lundberg.

HT-18:

V. 43: TEMA-Vecka IT/Media
V. 44: Höstlov
V. 47 onsdag 21/11: Föräldraråd 18.30
V. 50: TEMA-Vecka Praktisk/estetisk
V. 51: tisdag 18/12: Innefotbollsturnering, onsdag 19/12 Julavslutning Matteus Kyrka kl. 15.30-17.00

Senast ändrad 2018-10-19
Per Blomberg

Ansvarar för drift, underhåll och utveckling av Jönsbergska Idrottsskolans hemsida. Vidare utvecklar han systemet Nova, som innehåller närvaro, bedömning och mycket annat. 

Mer i denna kategori: « Vecka 41 år 8 Vecka 45 år 8 »

Per Blomberg